PRIVACY POLICY

RecruitMarketing by Freelancers United is een netwerk van meer dan 3000 professionals in Marketing, Communicatie, Human Resources en Community Management. De diversiteit aan talenten (skills, ervaring, persoonskenmerken) biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om flexibel en op maat, voor een korte of langere periode, kennis of capaciteit aan zich te binden.

Persoonlijk contact is cruciaal in ons bedrijf. We bouwen continu aan relaties met opdrachtgevers én met kandidaten. Om beiden aan elkaar te verbinden is het belangrijk dat wij over bepaalde persoonsgegevens beschikken. Maar natuurlijk vinden wij privacy enorm belangrijk.

Per 25 mei 2018 jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden en kregen de huidige regels en wetten rondom privacy een update. Dit betekent onder andere een nieuw privacybeleid, ook voor Freelancers United.

RecruitMarketing hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Mocht jij je gegevens met ons delen dan gebruiken wij die om jouw bedrijf te kunnen verbinden aan het beste talent, of jou als opdrachtgever te verbinden aan de mooiste opdrachten of banen.

Wij verzamelen en bewaren de gegevens die je met ons hebt gedeeld natuurlijk op veilige wijze.

Hieronder kun je ons volledige privacybeleid lezen. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Contactgegevens vind je op de laatste pagina.

PRIVACYBELEID

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Freelancers United houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RecruitMarketing zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KANDIDATEN OF OPDRACHTGEVERS

Persoonsgegevens van kandidaten worden door Freelancers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • RecruitMarketing gebruikt persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of professionals geschikt zijn voor één van onze opdrachtgevers en bij ons uitgezette opdrachten.
 • Dit doen wij op basis van cv’s en adresgegevens.
 • Om dit vervolgens te kunnen toetsen, hebben wij telefoonnummers en e-mailadressen nodig.
 • Ten slotte worden persoonsgegevens gebruikt om professionals te kunnen voorstellen / verbinden aan opdrachtgevers.

Grondslag voor het bewaren van deze persoonsgegevens is:

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan RecruitMarketing de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Postcode en huisnummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Cv;
 • Salarisindicatie
 • Kopie paspoort;
 • Kvk-uitreksel;
 • Btw-nummer.

Persoonsgegevens worden door RecruitMarketing opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS T.B.V. MAILINGS

Persoonsgegevens van professionals die nieuwsberichten en e-mailings ontvangen worden door Freelancers United verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor het bewaren van deze persoonsgegevens is:

 • (Mondelinge) instemming met het inschrijven in de database en voor het ontvangen van nieuwsuitingen en mailings;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RecruitMarketing de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam, achternaam, e-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door RecruitMarketing opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat de professional aangemeld is. Afmelden is eenvoudig door middel van een link in elke mailing die gestuurd wordt of door het sturen van een e-mail naar ons algemene e-mailadres of een van de medewerkers.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het kunnen voorstellen van professionals aan opdrachtgevers;
 • Het verzorgen van de financiële- en salarisadministratie;
 • Het verzorgen van opdrachtovereenkomsten;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst in het kader van een controle (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

RecruitMarketing bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Zo hebben wij ook te maken met de bewaarplicht van gegevens. Hierbij valt te denken aan opdrachtbevestigingen, kopie paspoorten, kvk-uittreksels en vergelijkbare gegevens. Deze bewaarplicht duurt 7 jaar en gaat boven het recht op vergetelheid.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens RecruitMarketing van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.