Algemene voorwaarden

DEEL I   ALGEMEEN DEEL

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aan Freelancers United verbonden personen: degenen die voor of ten behoeve van Freelancers

United, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of zijn geweest;

 • BW: Burgerlijk Wetboek;
 • Bemiddelingsvergoeding: de vergoeding die Freelancers United in rekening brengt in verband met een Plaatsing;
 • Freelancer: de zelfstandige natuurlijke persoon of rechtspersoon die wordt ingezet in diens hoedanigheid als marketing en communicatie professional;
 • Fixed United: handelsnaam van Freelancers United B.V.;
 • Freelanceovereenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Freelancers United en de Opdrachtgever op grond waarvan (een) Freelancer(s) werkzaamheden verricht(en) ten behoeve van de Opdrachtgever;
 • Freelancers United: Freelancers United B.V. (KvK-nummer 32119613), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die actief is met bemiddeling van zelfstandige marketing en communicatie professionals en overige intermediaire diensten alsmede met werving en selectie van voornoemde professionals;
 • Introductie: de vrijblijvende introductie van een Kandidaat door Freelancers United bij de Opdrachtgever zonder dat de Opdrachtgever daartoe aan Freelancers United een opdracht heeft verstrekt. De Introductie geschiedt door een middels van een Introductiebrief;
 • Introductiebrief: de brief die Freelancers United stuurt ter vrijblijvende introductie van een Kandidaat bij de Opdrachtgever en waarin de voorwaarden staan beschreven waaronder Freelancers United de desbetreffende Kandidaat aanbiedt;
 • Kandidaat: degene die door Freelancers United aan de Opdrachtgever wordt geïntroduceerd met het doel dat tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) tot stand komt;
 • Opdrachtgever: het bedrijf waar de Freelancer zijn werkzaamheden feitelijk uitvoert of ten behoeve waarvan Freelancers United diensten verricht op het gebied van werving en selectie van marketing en communicatie professionals;
 • Opdrachtbevestiging: het document waarin de tussen Freelancers United en de Opdrachtgever overeengekomen voorwaarden voor de Wervingsopdracht zijn vastgelegd;
 • Plaatsing: het moment dat de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) overeenkomt met de door Freelancers United in het kader van een Wervingsopdracht of Introductie aangeboden Kandidaat;
 • Wervingskosten: de kosten voor werving van een Kandidaat, te betalen door de Opdrachtgever aan Freelancers United;
 • Wervingsopdracht: de opdracht van de Opdrachtgever aan Freelancers United om een Kandidaat te werven en te selecteren met het doel dat tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever een arbeidsverhouding tot stand komt.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Freelancers United (al dan niet handelend onder haar handelsnaam Fixed United) wordt gegeven, alsmede op alle rechtsverhoudingen (waaronder begrepen aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten) als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan Freelancers United verbonden personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door Freelancers United wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle respectievelijke rechtsopvolgers onder algemene titel. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Freelancers United, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 BW (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In afwijking van artikel 7:409 BW zijn de aan Freelancers United verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 3. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Tenzij dat door Freelancers United uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de Opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Het staat Freelancers United vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen met haar verbonden personen te laten uitvoeren en/of, indien Freelancers United dat nodig acht, met inschakeling van derden. Freelancers United zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg in acht nemen die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Freelancers United is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. Freelancers United zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de Opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de Opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken. De Opdrachtgever vrijwaart Freelancers United en de aan Freelancers United verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht voor de Opdrachtgever.

ARTIKEL 3. WIJZIGINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen door Freelancers United eenzijdig worden gewijzigd. Freelancers United zal de Opdrachtgever van een eventuele wijziging schriftelijk op de hoogte stellen.
 2. Tenzij de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na verzending van de schriftelijke kennisgeving van Freelancers United schriftelijk bericht dat hij niet met de wijziging instemt, treden de gewijzigde algemene voorwaarden in de plaats van de op dat moment geldende algemene voorwaarden.
 
  

 

DEEL II   BEPALINGEN INZAKE OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT MET

OPDRACHTGEVERS IN VERBAND MET HET INSCHAKELEN VAN FREEL ANCERS

ARTIKEL 6. TOTSTANDKOMING VAN EEN FREEL ANCEOVEREENKOMST

1.De Freelanceovereenkomst komt tot stand op het moment dat Freelancers United de Freelanceovereenkomst voor akkoord ondertekend van de Opdrachtgever retour heeft ontvangen.

 1. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de Freelanceovereenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.
 2. De Freelanceovereenkomst wordt te allen tijde aangegaan voor bepaalde tijd en zal nimmer worden geacht te zijn gesloten voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 7. DUUR EN BEËNDIGING FREEL ANCE OVEREENKOMST

 1. De geschatte duur van de werkzaamheden staat expliciet vermeld in de Freelanceovereenkomst. Deze geschatte duur kan bepaald zijn door een te behalen resultaat, voltooiing van het project of het aflopen van de vooraf bepaalde termijn.
 2. De Freelanceovereenkomst kan met onmiddellijke ingang worden ontbonden in geval van een dusdanig ernstige tekortkoming in de naleving van de Freelanceovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden dat redelijkerwijs van de andere partij niet kan worden verlangd om verder te gaan met de uitvoering.
 3. Ieder der partijen kan de Freelanceovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opgaaf van redenen, tussentijds beëindigen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist indien de andere partij in staat van faillissement wordt gesteld, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of voorlopige surséance van betaling wordt verleend.

ARTIKEL 8. ZELFSTANDIGHEID

 1. De Freelancer voert de overeengekomen werkzaamheden uit in de zelfstandige uitoefening van diens beroep (natuurlijk persoon) of bedrijf (rechtspersoon).
 2. De Opdrachtgever is ermee bekend dat het de Freelancer vrij staat om opdrachten voor derden uit te voeren, naast de Freelanceovereenkomst.
 3. Omdat de Freelancer is aangetrokken in verband met diens expertise welke benodigd is voor de uitvoering van de werkzaamheden bij de Opdrachtgever, zal de Freelancer die natuurlijk persoon is de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden in beginsel persoonlijk verrichten.
 4. De Freelancer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en expertise en zonder toezicht of leiding van de kant van Freelancers United of de Opdrachtgever.
 5. De Freelancer kan (onderdelen van) de werkzaamheden uitbesteden aan een derde, mits tevoren gemeld aan zowel de Opdrachtgever en Freelancers United en als beide partijen zich daarmee, gezien de aard van de Freelanceovereenkomst, kunnen verenigen.
 6. De Freelancer is vrij om de tijd, benodigd voor het uitvoeren van de Freelanceovereenkomst, zelf in te delen, mits vooraf overeengekomen met de Opdrachtgever.
 7. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

ARTIKEL 9. FACTURATIE EN TARIEFSTELLING

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Freelanceovereenkomst worden door de Freelancer gewerkte uren maandelijks door Freelancers United aan de Opdrachtgever gefactureerd op basis van door zowel de Freelancer als de Opdrachtgever bevestigde urenstaten.
 2. Eventuele andere kosten gemaakt ten behoeve van de Freelanceovereenkomst worden door Freelancers United één-op-één door gefactureerd aan de Opdrachtgever. Freelancers United zal bewijsmiddelen dat deze kosten zijn gemaakt, bijvoorbeeld een inkoopfactuur, meezenden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden facturen van Freelancers United binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Wanneer binnen 30 dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden verkeert de Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is Freelancers United gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de declaratie. Freelancers United is gerechtigd haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten indien de Opdrachtgever de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Freelancers United adviseert een passende Freelancer aan de Opdrachtgever. Freelancers United zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een ´inspanningsverplichting’.
 2. Wanneer de Opdrachtgever schade lijdt door toerekenbaar toedoen van de Freelancer, is de Freelancer per gebeurtenis aansprakelijk te stellen.
 3. Aansprakelijkstelling geschiedt door het toezenden van een aangetekend schrijven door de Opdrachtgever, in overleg met Freelancers United, aan de Freelancer, waarin duidelijk de aard en toedracht van de gebeurtenis alsmede de hoogte van de schade omschreven dienen te zijn.

ARTIKEL 11. GEHEIMHOUDING

 1. Freelancers United legt haar Freelancers de verplichting op om alle vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever, zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens, financiële of technische gegevens dan wel klantgegevens, waarover de Freelancer in het kader van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen c.q. de Freelancer redelijkerwijs kan bedenken, dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden. Daarbij geldt dat alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever deze gegevens aan derden mogen worden verstrekt, tenzij het gaat om gegevens die van publieke bekendheid zijn of indien de verstrekking mocht geschieden als gevolg van een onherroepelijk rechterlijk vonnis of een ondubbelzinnig wettelijk voorschrift.
 2. Freelancers United is verplicht tot geheimhouding tegenover derden en niet gerechtigd de informatie die aan haar door de Freelancer of de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.
 3. Freelancers United zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar eventueel ingeschakelde derden.
 4. De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden en niet gerechtigd de informatie die aan haar door de Freelancer of Freelancers United ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

ARTIKEL 12. (INTELLECTUEEL) EIGENDOMSRECHT

 1. Freelancers United zal zich ervoor inspannen met de Freelancer overeen te komen dat alle rechten, expliciet ook de intellectuele eigendomsrechten, die ontleend kunnen worden aan inspanningen geleverd door de Freelancer tijdens de duur van de Freelanceovereenkomst en ten dienste van de Freelanceovereenkomst, onverkort toebehoren aan de Opdrachtgever.
 2. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Freelancers United in het kader van de Freelanceovereenkomst worden gebruikt – waaronder begrepen de formule van Freelancers United, analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door Freelancers United verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij Freelancers United, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 3. De Opdrachtgever is zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Freelancers United niet bevoegd tot openbaarmaking, wijziging of vermenigvuldiging van de in lid 2 van dit artikel bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

ARTIKEL 13. REL ATIEBEDING

 1. De Opdrachtgever zal zich, zowel tijdens als gedurende een periode van twaalf (12) maanden na afloop van de Freelanceovereenkomst, onthouden van het doen van aanbiedingen aan en/of het (direct dan wel indirect) in dienst nemen van de Freelancer(s), die met de uitvoering van de Freelanceovereenkomst is (zijn) belast tijdens, tenzij Freelancers United de Opdrachtgever hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.
 2. Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel genoemde bod verbeurt de Opdrachtgever, ten gunste van Freelancers United, een onmiddellijk door Freelancers United opeisbare boete van € 25.000,– (zegge vijfentwintigduizend Euro) per incident.

ARTIKEL 14. NAHEFFINGSAANSL AGEN

 1. De Freelancer verricht zijn werkzaamheden als zelfstandig ondernemer en partijen hebben nadrukkelijk niet de intentie tussen de Opdrachtgever en de Freelancer een arbeidsrelatie tot stand te brengen. Freelancers United zal in haar overeenkomst met de Freelancer opnemen dat de Freelancer verplicht is het totale financiële nadeel voor de Opdrachtgever voor zijn rekening te nemen, indien de Opdrachtgever op grond van een privaatrechtelijke of een fictieve dienstbetrekking wordt geconfronteerd met naheffingsaanslagen loonbelasting, premie volksverzekeringen of premies werknemersverzekeringen inzake haar relatie met de Freelancer.
 2. Het totale financiële nadeel wordt hierbij gedefinieerd als het totale bedrag van de naheffingsaanslag(en), inclusief wettelijke rente en invorderingsrente, evenals het bedrag van kosten voor het maken van bezwaar, voor zover laatstbedoelde kosten op grond van de Franchiseovereenkomst ten laste van de Opdrachtgever komen.

 

DEEL III   BEPALINGEN INZAKE WERVING EN SELECTIE

ARTIKEL 15. WERVINGSOPDRACHTEN

 1. Freelancers United en de Opdrachtgever stellen per Wervingsopdracht een opdrachtbevestiging op.
 2. Een Wervingsopdracht eindigt op het moment dat de Opdrachtgever de Kandidaat accepteert of op het moment dat een der partijen, ná de in artikel 16 (Benodigde gegevens en verplichting Freelancers United) bedoelde termijn, de Wervingsopdracht intrekt of opzegt.

ARTIKEL 16. BENODIGDE GEGEVENS EN VERPLICHTING FREEL ANCERS UNITED

De Opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een Wervingsopdracht aan Freelancers United alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie van een Kandidaat. Freelancers United spant zich in om binnen vier (4) weken (of binnen de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen andere termijn) nadat de Opdrachtgever de Opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal twee Kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 17. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

 1. Freelancers United verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Wervingsopdracht omtrent het bedrijf van de Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarin zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Voor zover de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens persoonsgegevens omvat en voor de verstrekking van deze gegevens toestemming van de betrokkene is vereist, gaat Freelancers United er van uit dat de Opdrachtgever over deze toestemming beschikt. De Opdrachtgever is jegens Freelancers United aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van deze toestemming of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de persoonsgegevens niet naleven van de toepasselijke wet en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en zal Freelancers United vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake.
 3. Gegevens van Kandidaten dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de toepasselijke wet en regelgeving te worden behandeld en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting en/ of met toestemming van de Kandidaat en Freelancers United.

ARTIKEL 18. NON-DISCRIMINATIE

Elke Kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Freelancers United, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijk staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de Kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

ARTIKEL 19. VERGOEDING

 1. Voor iedere Plaatsing is de Opdrachtgever een Bemiddelingsvergoeding aan Freelancers United verschuldigd ter grootte van het in de Opdrachtbevestiging of de Introductiebrief genoemde percentage van het jaarinkomen van de Kandidaat bij de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Dit jaarinkomen omvat al hetgeen de Kandidaat in een periode van twaalf maanden na indiensttreding (aanvang werkzaamheden) feitelijk aan salaris (beloning) inclusief vakantiebijslag, dertiende maand, provisie en eventueel andere overeengekomen emolumenten zou hebben genoten. De Bemiddelingsvergoeding wordt voor 100% bij aanvang van de werkzaamheden van de Kandidaat bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. De Wervingskosten zullen apart door Freelancers United aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de Bemiddelingsvergoeding. De hoogte van de Wervingskosten staat vermeld in de Opdrachtbevestiging of Introductiebrief.
 3. De Bemiddelingsvergoeding en de Wervingskosten zijn ter dekking van de in de Opdrachtbevestiging genoemde activiteiten en instrumenten van Freelancers United. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de Opdrachtgever toegepast en separaat aan de Opdrachtgever en rekening gebracht.
 4. Reis- en/of verblijfkosten van de Kandidaten, gemaakt in verband met de selectieprocedure, zullen door Freelancers United aan de Kandidaten worden vergoed. Freelancers United brengt deze kosten in rekening aan de Opdrachtgever, die deze kosten aan Freelancers United zal voldoen.
 5. De Opdrachtgever is de Bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Freelancers United er niet in is geslaagd een geschikte Kandidaat te selecteren. De Opdrachtgever is de Wervingskosten, de in lid 3 van dit artikel bedoelde aanvullende kosten en de in lid 4 van dit artikel bedoelde reis- en verblijfkosten evenwel te allen tijde wel verschuldigd aan Freelancers United.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 (Aansprakelijkheid) zal Freelancers United, indien de Kandidaat binnen een termijn van twee (2) maanden na aanvang van de arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de Kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen een vervangende Kandidaat te werven en te selecteren, zonder dat de Opdrachtgever daarvoor (wederom) een Bemiddelingsvergoeding is verschuldigd. De Opdrachtgever is in dat geval wel de Wervingskosten, de in lid 3 van dit artikel bedoelde aanvullende kosten en de in lid 4 van dit artikel bedoelde reis- en verblijfkosten verschuldigd aan Freelancers United. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na voornoemde termijn van twee (2) maanden eindigt, blijft de Opdrachtgever ook de Bemiddelingsvergoeding onverminderd verschuldigd.

ARTIKEL 20. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de Kandidaat. Freelancers United zal voorafgaande aan en tijdens de werving en de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. Freelancers United aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als de Opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) met een Kandidaat is aangegaan.
 2. Freelancers United aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Freelancers United in het kader van een Wervingsopdracht of Introductie aangeboden Kandidaat met wie de Opdrachtgever rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Freelancers United, een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) is aangegaan.
 3. Freelancers United heeft de intentie om iedere Wervingsopdracht succesvol te vervullen maar heeft terzake uitsluitend een inspanningsverplichting. Freelancers United aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een Wervingsopdracht, al dan niet binnen de in artikel 16 (Benodigde gegevens en verplichting Freelancers United) genoemde termijn, niet succesvol kan worden vervuld en is in dat kader geen vergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd.
 4. Freelancers United aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever of derden geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door Freelancers United in het kader van een Wervingsopdracht of Introductie aangeboden Kandidaat besluit geen arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) met de Opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de Opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
 5. Freelancers United aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen die de Opdrachtgever of derden mocht(en) lijden door nalatig of fout handelen van een Kandidaat gedurende de werving en selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) met desbetreffende Kandidaat.
 6. Elke eventuele aansprakelijkheid van Freelancers United is beperkt tot de directe schade van de

Opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de Wervingsopdracht of Introductie aan de

Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen Bemiddelingsvergoeding. Het door Freelancers United in geval van aansprakelijkheid maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

ARTIKEL 21. BETALING

 1. Tenzij schriftelijk ander overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden facturen van Freelancers United binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen.
 2. Wanneer binnen veertien (14) dagen geen volledige betaling heeft plaatsgevonden verkeert de Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf dat moment aan Freelancers United een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend. Freelancers United is vanaf dat moment bovendien gerechtigd haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten.
 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente (met een minimum van € 250,- per vordering), tenzij Freelancers United meer kosten heeft gemaakt, in welk geval de Opdrachtgever de volledige buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.

ARTIKEL 22.    CONCURRENTIE EN SCHADELOOSSTELLING

 1. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Freelancers United verboden om gedurende één jaar na het eindigen van de Wervingsopdracht of gedurende één jaar na de Introductie, met een Kandidaat die door Freelancers United is voorgesteld en in eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding (van welke aard dan ook) aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
 2. Indien de Opdrachtgever het in lid 1 van dit artikel genoemde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een onmiddellijke opeisbare schadeloosstelling aan Freelancers United verschuldigd ter grootte van de voor de Plaatsing van de desbetreffende Kandidaat geldende Bemiddelingsvergoeding.